Boldhusgade, hjørnet Ved Stranden

Boldhusgade, hjørnet Ved Stranden

Boldhusgade(3) hjørnet Ved Stranden (8),
Øster Kvarter 1689-1795 (brændt) 1689: matr. 222; 1756 matr. 263

1689 Tobaksspinder Johan Bramsted
1720’erne?-1759 Porcelænshandler Peter Decker, enken Cathrine Agatha
1759-1795 Hofbilledhugger Johann Friedrich Hännel, enken Elisabeth Mandorff, gift anden gang med hofbilledhugger Johann Gottlieb Grund[t]

I slutningen af 1600-tallet ejede tobaksspinder Johan Bramsted to lejeboliger Ved Stranden matr. 222. I 1720’erne tilhørte ejendommen porcelænshandler Peter Decker (1697-1727) gift 1721 med Cathrine Agatha Bredahl (1701-1778). Deres datter Hendrine Christine (1727-1762) blev døbt den 10. oktober 1701 i den Tysk reformerte Kirke i Gothersgade. Samme år døde faderen kun 30 år gammel. I 1747 blev datteren Hendrine Christine gift med søofficeren Conrad v. Schindel (1715-1794).

Fig. 1 viser udsnit af Geddes Kvarter Kort 1757 Øster Kvarter matr. 263 er Deckers, nogle år senere Hännels hus.

Billedhugger Johann Friedrich Hännel (1710-1755) fra Meissen slog sig ned i Danmark i 1731 og giftede sig den 21. januar 1745 i Sankt Petri Kirke med Elisabeth Manndorff (1728-1780), datter af kurvemager Carl Jacob Mandorff (1695-1755) fra Lübeck og hans kone Catrina. De havde to piger i ægteskabet: Susanne Elisabeth (1754-) og Anne Maria (1756 – ca. 1790) sidstnævnte blev i 1777 gift med vinhandler Peter Rabe Holm Strandgade nr. 22 på Christianshavn.

Hännel modellerede bl.a. 4 sandstenvaser i 1755 til Frederiksbergs Have indgang ved Rundelen (Fig. 2).

I 1759 blev ejendommen Boldhusgade matr. 263 på hjørnet af Ved Stranden tilskødet hofbilledhugger Hännel. Et af de få billeder af huset kan ses på udsnit af arkitekt C.F. Harsdorffs skitse til æresportal ved Slotsholmskanalen i anledning af arveprins Frederik V’s Søn arveprins Frederiks (1753-1805) bryllup 1774 med Sophie Frederikke af Mechlenburg-Schwerin (1758-1794).

Til højre Holmens Kirke og Størrestræde (Holmens Kanal) mellem kanalen og Boldhusgade på hjørnet af Ved Stranden billedhugger Hännels hus, der nedbrændte 1795 (Fig. 3).
Udsnit af Geddes Eleverede kort fra 1761 viser Øster Kvarter Slotsholmskanalen, Ved Stranden, Boldhusgade matr. 263, Admiralgade og Størrestræde (nu Holmens Kanal) (Fig.4).
Hofbilledhugger i 1771 og kurvemager Johann Gottlieb Grundt også fra Meissen (Fig. 5).

Johann Gottlieb Grundt kom til Hännels hus i 1757. Da Hännel døde 1755 giftede Grund sig den 28. januar 1762 i Sankt Petri Kirke med enken Elisabeth Manndoff.

Grunds hovedværk er figurerne i Normannsdalen påbegyndt 1764 i Fredensborg Slotspark (Fig. 6).

Elisabeth Manndorff Grund døde 51 år gammel i 1780 af ”Inflamation” og folketællingen fra 1787 af Ved Stranden viser, at Grund stadig var enkemand og boede i huset med deres fælles børn. Den 18-årige stenhuggersvend Johan Georg Ehrenfried og søsteren den 20-årige Ane Magdalene. Desuden omfattede familien datteren af første ægteskab den 33-årige Susanne Elisabet Hännel.

I huset boede desuden en 46 årig enke Marie Rosine Oglivia (1741-) med tjenestepigen Maren Christensendatter og to kurvemagersvende Gottlieb Minetkof (1762-) og Frederik Warnike (1766-). En anden familie i huset var oberstløjtnant Johannes Frick (1724-), hans 1 år yngre kone Caroline Augusta, deres datter på 23 år Petronella Pauline, tjenestepigen 30-årige Margrethe Hansdatter, samt fire unge logerende: Kopist ved Kammeret W. Johan Joachim Thomsen, malersvend – Johan Matthias David og strømpehandler brødrene den 32-årige Hans S. og 24-årige Anders Madsen Worgod.

Huset Ved Stranden nedbrændte 1795, og som Københavns vejviser skrev i 1796 : “… Efter den ulykkelige Ildsvaade…en større Mængde af vore ulykkelige Medborgere havde hidtil ej givet tilkjende, hvor de nu boe; og især om de endnu ere i stand til at fortsætte deres Næringsdrivt. Alle disse Brandlidte (i det mindste alle de, hvis forrige Boepæle, ere brændte,) findes nu i Vejviseren uden al Boepæls=Angivelse”.

Dette gjaldt også Grund, som står nævnt i Vejviseren som hofbillede- og stenhugger uden adresse. Han døde 60 år gammel samme år og blev begravet fra Sankt Petri Tyske Kirke.

Kobberstikker G.L. Lahde’s (1765-1833) stik af branden 1795 ved Holmens Kirke, Holmens Bro, Størrestræde (Frederiksholms Kanal) og Ved Stranden (Fig.7).

Christen Nielsen Lindbachs eget hus opført 1796/97 (bevaret)
Ved Stranden 8/ Boldhusgade 3 (indgangen Boldhusgade nedlagt)
1756: Boldhusgade matr. 263; 1806: Boldhusgade matr. 157; Ved Stranden matr. 225 (nu ministerium)

Guldsmed Christen Nielsen Lindbach (1738-1815) opførte efter katastrofebranden 1795 som bygherre fem bevarede huse 1797-1800 i Øster Kvarter se: Laksegade 30, hjørnehuset Laksegade 32/Admiralgade 25, hjørnehuset Admiralgade 23/Dybensgade, Dybensgade 21 og eget hus Ved Stranden 8 (alle bevaret). Samt hjørnehuset Squaldergade/Størrestræde (Nikolajgade/Holmens Kanal) ejet af Lindbach 1789-1791, købt 1792 af hans søn guldsmed Niels Christian Lindbach . Lindbach senior lod formentlig efter branden sønnens nye større hus opføre 1797 (nedrevet 1930’erne, nu tidl. Overformynderiet)

Ejere
1796-1810 Guldsmed Christen Nielsen Lindbach
1810-1826 Guldsmed Hans Christian Clausen
1826- 1829 Margrethe Cathrine Lindbach, enke efter H.C. Clausen
1831- 1848 Hanne Petrine Petersen. enke efter grønlandsk købmand Carl Edvard Ernst
1848-1876 Agent, silke- og klædehandler Johan Christian Lund

Grunds gamle hus Ved Stranden nedbrændte totalt ved den katastrofale bybrand 1795, tomten købte guldsmed Christen Nielsen Lindbach og opførte sit eget hus 1796-97 tegnet af bygmester, branddirektør Philip Lange. Huset var i følge brandforsikringen et hjørnehus med hovedindgang fra Boldhusgade (nu fjernet) og guldsmedebutik med ingangVed Standen fra det skrå hjørne. Beliggenheden ses på udsnit af Geddes Kvarter Kort 1757 i Øster Kvarter (se fig. 1).

Huset blev besigtiget af murermester V. Møller og tømrermester A. Wahl den 28. februar 1797. Det er et stort grundmuret fireetages (inklusive stueetagen) hjørnehus med kælder, oprindelig med mansardtag, sorte teglsten til gaden og 11 halvrunde tagvinduer dækket af blik. Til gården var bygningen femetages med pulterrum i øverste spidstag.

Huset havde sokkel af bornholmsk sten, over stueetagen gennemgående kordongesims, det var ca, 21,40 m langt i 9 fag mod Boldhusgade og Ved Stranden, foruden det skrå hjørne (Fig. 8).

Indgangen med hovedtrappe var som nævnt oprindelig i Boldhusgade (nu nedlagt) . Indgangen havde vindue over fløjdør indrammet af dækplade hvilende på konsoller. På højre side af trappen var Lindbachs værksted og til venstre en tre treværelses lejlighed.

Husets lejlighederne havde gipsede lofter, i store stuer med cirkelslag og rosetter, papirtapeter, nogle rum var oliemalede, der var kakkelovne og uopvarmede kamre til ansatte. Køkkener med åbne skorsten, komfur, trævaske, køkkenbord, hylder. tallerkenrækker, hvidpudsede vægge og bræddegulve.

I stueetagen var indvendige skodder mod gaden, på første og anden sal til højre mod Boldhusgade og Ved Stranden var Lindbachs lejlighed og butik, stueetagen mod begge gader var indrettet til værksted og butik. I værkstedet var et stort værelse med tre vinduer mod i Boldhusgade, ved siden af et værelse med et vindue og i det skrå hjørne selve butikken med indgang fra gaden ad to stentrin og fløjdør dækplade hvilende på konsoller (se fig. 8)

I butikken var fem dobbelte glasskabe med 16 skuffer under og derunder fem dobbelte og et skab. Over glasskabene 10 mindre skabe, en disk med syv dele og på den ene ende et gitterværk og et dobbelt skab. Dernæst var der mod Stranden en stue (måske kontor) med to vinduer forbundet med butikken ved fløjdør med seks ruder.

I rummet var limfarvede vægge og i skillerummet mellem butikken og stuen stod en toetages vindovn med to tromler, under vinduerne var dobbelte skabe. Mod gården var der et køkken i smigfaget med udgang til gården. Køkkenet havde åben skorsten med komfur og gipset loft, hvide vægge og trægulv. Ved siden af køkkenet et pigekammer og et spisekammer. Over gangen til gården var på etagens halve højde et kammer.

Til venstre for trappen mod Boldhusgade i stueetagen, på første og anden sal var der treværelses lejligheder. De var udlejet og bestod af en stue med to vinduer og et værelse med et vindue, bag dem et kammer mod gården med et vindue og hvide vægge og køkken med udgang til trappen, hvor der var nedgang til kælderen.

På højre side af hovedtrappen i Boldhusgade hørte første og anden sal til Lindbachs lejlighed, der beskrives således: Mod Boldhusgade en stue med tre vinduer, dernæst en hjørnesal med tre vinduer til kanalen, foruden vindue i det skrå hjørne (smigfaget). Gipset loft med roset og cirkelslag. I vinduerne var panelerne riflede og forgyldte, det var der ikke i de andre lejligheder på etagerne. Til gården var to rum, det ene med vindue i smigfaget, det andet med toetages kakkelovn. Mod gården bag forstuen en gang med garderobeskab og køkken med åben skorsten og udgang til forstuen og trappen.

Som nævnt var der mansardtag både til gade og til gård, sidstnævnte havde i spidstaget en ekstra etage delt med bindngsværks- og bræddevægge i 12 dele med en gang. Lofterne var gipsede og væggene afpudsede. I et værelse var en enkelt ovn med rør og jernfødder og altså beboet af en ansat. Et andet rum var køkken med åben skorsten, fyrsted og jernplader. I en del var der trappe til det øverste loft spm var opdelt i fire dele.

Gården var lagt med mursten på kant, med vandpumpe og et dobbelt lokum med muret kiste i et teglhængt bindingsværkshus.

I 1801 viser folketællingen, at der i Boldhusgade matr. 263 i Lindbachs hus boede fem familier. Den 64-årige Lindbach og hans kone Johanne Dorthea Valentin, sønnen den 20-årige Johannes Daniel, guldsmedesvend hos faderen og to voksne døtre i 20’erne.

Datteren Margrethe Cathrine arvede huset ved faderens død i foråret 1815. Dorothea Cathrine (1781-), samt barnebarnet Johanne Dorthea Meyer på 10 år, hvem faderen hr. Meyer var vides ikke, men den ældste datter Susanne Elisabeth (1768-?) boede ikke mere hos familien Ved Stranden. Lindbach havde desuden tre svende og to tjenestepiger boende i huset.

Andre familier i 1801 var den franske emigrant og miniaturemaler Gabriel-Jean-Joseph-Hubert Le Monnier (1761-1853). Han kom til København som politisk flygtning i 1792, rejste en periode til Stokholm, men kom tilbage til København i 1799 og boede i 1801 i Lindbachs hus med sin jævnaldrende kone Maria Kristine Svenstrup og tjenestepigen Ellen Rasmussen.

Le Monnier malede et miniatureportræt ca. 1800 af greve, riksmarskal Hans Axel von Fersen d.y. (1755-1810) myrdet i Stockholm. (Fig. 9).

I huset boede enkemand møller Peder Bauer og enken Karen Schmidt, samt søofficer Ove von Obelitz (1771-1804), hans kone Cathrine Gleerup (1766-1821) og søn Joannes Baltzer Gebhardt (1791-1827).

En af Lindbachs døtre Margrethe Cathrine (1779-1830), blev gift omkring 1808 med juveler og guldsmed Hans Christian Clausen (1778-1826), der fik borgerskab som guldmed den 6. april 1804. 1810 overtog Clausen skødet til Lindbachs hus Boldhusgade 3, matr. 157 og Lindbach solgte 1810 sine andre to huse i Laksegade nr. 30 og hjørnehuset nr. 32/Admiralgade nr. 25.

Christen Nielsen Lindbach døde 76 år gammel Ved Stranden den 31. marts 1815 “af Alderdom” og blev begravet fra Holmens kirke, hans kone Johanne døde året efter 64 år gammel i januar 1816 af alderdom ifølge Holmens Kirkebog.

Margrethe Cathrine blev enke i 1826, hun døde september 1830 og huset solgt 1831 til Hanne Petrine Ernst 1793-1851) enke efter grønlandsk købmand Hans Christian Ernst (-ca. 1830). Hun boede ikke i huset, men købte huset i Store Kongensgade matr. 87 (Wildersgade nr. 48, nedrevet) på Christianshavn, hvor hun boede med sin datter Emilie Charlotte Henriette Ernst (1824-1888) født i Grønland.

I 1840 boede Kaptajn i Søetaten Carl Peter Holbølls sønner Carl og Ludvig på 12 og 14 år hos hende, mens deres forældre boede i Grønland. Emilie Charlotte Ernst blev i 1846 gift med søofficer Wilhelm Jacobsen (1817).

Agent, silke-og klædehandler en gros, medlem af borgerrepræsentationen John Christian Lund (1799-1879) gift 1824 med Nicoline Christine Kierkegaard (1790-1832) købte 1848 som enkemand ejendommen Boldhusgade matr. 157, men boede selv på 1. sal i “bagsalen” i sin ejendom med to døtre og 6 ansatte Store Købmagergade matr. 7 (nr. 42) på hjørnet af Klareboderne, Rosenborg Kvarter (bevaret).

Fotografi 1936 af hjørne ejendommen Ved Stranden 8/Boldhusgade yderst til højre Holmens Kirke. Alle øvrige huse Ved Stranden (fig. 10) blev revet ned og ejendommen for Gjensidige Forsikring opført 1936-38 tegnet af N.P. Gunstrup blev opført (fig. 11).
(Fig 11).

Kilder:

Laksegade 30, matr. 290. 32
Laksegade 32
Admiralgade 23
Dybensgade 21
Ved Stranden 8
Holmens Kanal 26 (nedrevet) 

Arkivalieronline = www.sa.dk (kirkebøger; folketællinger fra 1787; Realregister til skøder fra 1624, skødeprotokoller fra 1728; Tinglysningsprotokoller fra 1706)

Berggreen, V.F.A., Carré-Planer over Kjøbenhavn 1886-88. Det Kongelige Bibliotek = www.kb.dk/

Bøje, Chr. A., Danske guld og sølv smedemærker før 1870, red. Bo Bramsen, 1954.

Dahl, Bjørn Westerbeek, Københavns jævnførselsregistrer = www.koebenhavnshistorie.dk 

Digitale billeder= www.digitalesamlingerkb.dk og www. kbhbilleder.dk  

Gedde, Christian, Kvarter Kort 1757 og Eleverede Kort over Kjøbenhavn 1761 2002, 2010  = www.kbh.arkiv.dk

Historiske huse i Dragør. Nationalmuseet 1979.

Historiske huse i København. Nationalmuseet 1972. 

Lindbach, Christen Nielsen biografi se Laksegade 32/Admiralgade 25.

Københavns vejviser. Krak = www.bibliotek.kk.dk

Nystrøm, Eiler, Fra Nordsjællands Øresundskyst. 1938.

Rigsarkivet, Brandtakstioner, Vurderingsforretninger over ejendomme 1731-1959, Øster Kvarter = www.sa.dk/daisy

Sterm, Severin, Statistisk-Topographisk Beskrivelse over Hoved- og Residentsstaden Kjøbenhavn 1841.