Laksegade 32 / Admiralgade 25 – nedbrændt 1795

1689: matr. 225; 1756: matr. 289.

Ejere Laksegade / Admiralgade – nedbrændt 1795

? – 1687 Assessor Niels Bertelsen
1689-? Justitsråd Muhle
1748?-1753 Hans Jørgen Hintz
1753-1763 Hørkræmmer Christen Nielsen Waage
1763-1766 Forpagter Nicolaj Palludan
1766-1775 Thehandler (?) Peter Winther
1775-1777 Værtshusholder Rasmus Andersen Bruun
1777-1795 Guldsmed Christen Nielsen Lindbach

Efter assessor Niels Bertelsens (1620-1687) begravelse den 3. juni fra Vor Frue Kirke købte justitsråd Muhle i 1689 gård og stald i Admiralgade, gårdens indretning kendes ikke.

Hans Jørgen Hintz (-1753- ellers ukendt) var ejer da den første kendte beskrivelse af hjørnehuset Laksegade/Admiralgade blev foretaget i forbindelse med en vurdering til auktion den 7. marts 1753: “2de Huuse beliggende paa hiørnet af i Admiral- og Laxegade” matr. 225, dvs. hovedhus med facade mod Laksegade og sidefløj med facade mod Admiralgade.

Hjørnehuset lå ved siden af en større gård Admiralgade/Dybensgade matr. 226, hvor overauditør i Landetaten Andreas Bruun boede i 1753 og til den anden side var værtshusholder Eggert Thomsens Laksegade matr. 427.

Udsnit af Geddes Kvarter Kort 1757 viser Boldhusgade og dens fortsættelse Laksegade. Hjørnehuset Admiralgade/Laksegade matr. 289 nedbrændte 1795 (Fig. 1)

Laksegade/Admiralgade

Hjørnehuset blev på aktion 1753 vurderet af tømrermester Peder Hasling og murermester Niels Rasmussen Engerslev til 2400 rigsdaler.

Hovedhuset i Laksegade var et toetages bindingsværkshus 8,80 x 6,25 m i 4 fag med udbygning i tagværket mod gaden. Der var indgang på hjørnet af Admiralgade til en stue i 4 fag mod Laksegade med bilæggerovn på jernfod, malede vægge og loft, på væggen var et nagelfast skab og på gulvet fliser.

Mod gården var køkken og et sengekammer på 2 fag med bilæggerovn ”ziiret” med 4 messingknapper, vægge og loft var panelleret. Køkkenet havde åben skorsten, retterbænk (køkkenbord), samt hylder og reoler på væggene.

I anden etage (1. sal) var en sal på 4 fag med vindovn på jernfod, vægge og loft panelleret, på væggen et fast skab og mod gården en sal på 2 fag med vindovn på jernfod vægge og loft betrukket med malet lærred. I den omtalte udbygning mod gaden var en sal på 4 fag med vindovn på jernfod og en lille sal på to fag med plattenslagerovn på jernfod formentlig mod gården. Derover var fast bjælkeloft, vurderingen 1400 rigsdaler.

Udsnit af Geddes Eleverede Kort 1761 viser hjørnehuset Laksegade/Admiralgade matr. 289 nabo til matr. 290, sidstnævnte nedbrændte 1795 og blev ikke genopført. (Fig. 2).

Mod Admiralgade var en toetages sidefløj i bindingsværk på seks fag 7,25 x 4,70 m lidt dybere end hovedhuset mod gaden med fri (”Staaende”) gavl mod Laksegade i fire fag.

Under huset var grundmuret kælder i to fag. Fløjen havde egen indgang i Admiralgade til en gennemgående forstue, ved siden af var en stue mod gaden og et sengekammer med panellerede vægge og vindovn på jernfod.

På anden etage (1. sal) nævnes en sal på 4 fag med voksdugs betrukne vægge og et sengekammer på 2 fag med vindovn på træfod, vægge betrukket med malet lærred. På kvisten var et sengekammer med vindovn på muret fod og alkove og ved siden af et lille spisekammer på 1 fag. Ovenover var loft.

Der var opgang fra trappe i gården, hvor der var lokum og vandpumpe. Denne sidefløj blev vurderet til 1000. rigsdaler.

Hjørnehuset Admiralgade/Laksegade matr. 289 med gavl mod Laksegade solgtes på auktionen 1753 til hørkræmmer Christen Nielsen Waage (1723-1791) fra Ålborg. Skødet blev udarbejdet den 3. juli 1753, han giftede sig 1757 med Hedevig Lynge (-1758) der døde i barselsseng, hendes søster Margrethe Charlotte giftede sig ikke med Waage, men ca. 1758 med skibskaptajn Hviid.

Christen Waage solgte 1763 huset (se nedenfor) i Laksegade/Admiralgade til forpagter Nicolaj Palludan (1735-1770) der fik skøde på ejendommen den 19. december 1763.

Året efter den 27. august 1764 udfærdiges en ny vurdering til brandforsikringen af murermester Søren Pedersen og igen af tømrermester Peder Hasling, ”Paa hjørnet af Admiral- og Laxegaden Eet Huus, 14 alen (ca. 8,78m) i længden og 10 al. (ca. 6,2 m) I dybden …” Der var kun sket mindre forandringer og der nævnes et dobbelt brædde-lokum i gården med muret kiste og en vandpumpe. Admiralgade fløjen blev nu vurderet til 1200 rigsdaler og Laksegade-huset 1800 rigsdaler så ejendommen forsikredes i alt for 3000 rigsdaler.

Peter Winther blev ejer den 23. juni 1766. Han er formentlig identisk med thehandler Winther i Admiralgade, nævnt i Kjøbenhavns Veiviser 1773. Winther solgte huset den 27. februar 1775 til værtshusholder Rasmus Andersen Bruun.

Mere om Waage

For at vende kort tilbage til Waage. Han havde i 1756 kun 3 år efter købet af ejendommen Laksegade/Admiralgade som velhavende rådmand og grosserer købt hus Store Kongensgade matr. 238 og flyttede fra Øster kvarter til Sankt Annæ Øster kvarter.

I 1780 opførte Waage en hollandsk mølle ved Østerport ) kaldet Dronningens Mølle nedrevet 1885 (Fig. 3). Det fremgår af folketællingen 1787 at Waage forblev enkemand, men hans nevøer Hans Christian (1772-), Jens Jacob (1775-) og deres storebror kontorbetjent hos Waage Knud Hviid (1758-) boede alle i huset. Formentlig var både deres mor og far, kaptajn Hviid, døde på det tidspunkt.

I 1780 opførte Waage en hollandsk mølle ved Østerport ) kaldet Dronningens Mølle nedrevet 1885 (Fig. 3).

I Waages hus boede (Fig. 4) vinkyper Lorentz Christian Boye Petersen (1763-1829) og hans kone Sophie Magdalene Worm (1764-1832) niece til kaptajn Hviid. Desuden var der ansat to kontorfolk, kokkepige, kusk, tjener, stuepige, husjomfru og informator (lærer).

Huset i Store Kongensgade blev 1791, det år Waage døde, overtaget af vinhandler og købmand Lorentz Petersen, der i forvejen boede i huset.

Johannes Wiedewelt tegnede udkast til Christen Waages gravminde på Assistents Kirkegaard. (Fig. 4).

Lindbach biografi

Den 17. marts 1777 blev huset i Laksegade/Admiralgade tilskødet guldsmedemester Christen Nielsen Lindbach (1738-1815) der fik værksted i sidefløjen Admiralgade matr. 289.

Spiseskeen af sølv er udført 1775 i Admiralgade af Lindbach, hvis ting sælges på auktioner, findes hos private, på museer og i kirker (Fig. 6).

Christen Nielsen Lindbach var sikkert i familie med (søn af?) pottehandler Lindbach (-ca. 1787) i Grønnegade (Store Regnegade) matr. 182, og løste borgerskab i København den 1. juni 1767, samme år giftede han sig med Johanne Dorothea Valentin (1740-1816). Parret boede som nygifte Studiestræde da deres tvillingedrenge 1773 døbtes i Vor Frue Kirke den 13. september.

Formentlig var guldsmeden bror til rebslager Laurits Lindbach (1735-) Vestergade matr. 251 gift omkring 1768 med Agnete. Omkring 1780 anden gang med Birgitte Ruugaard (1765-).

Christen og Johanne Dorothea Lindbachs ældste søn Niels Christian (1767-1797), blev guldsmed, derefter fødtes døtrene Susanne Elisabeth (1768-?) og Frederikke Dorothea (1770-1801), gift 1789 med skibskaptajn Poul Andreas Soelberg, anden gang 1798 med apoteker i Århus Christian Peter Cold (1764-ca 1797).

Tvillingerne Johannes Daniel og Ditlev fødtes 1773 døde begge som små, og tre år senere fødtes sønnen Johannes Daniel døbt 1776. Da familien boede i Laksegade/Admiralgade døbtes to yngste piger i Holmens Kirke.

Margrethe Cathrine (1779-1830), gift med guldsmed Hans Christian Clausen (1778-1826), og Dorothea Cathrine (1781-). Christen Lindbach købte ca. 1793 til sin søster Else Kristine Lindbach enke efter en rebslager et hus Hollandsfed matr. 10 i Dragør (bevaret).

I folketællingen 1787 nævnes: guldsmed Lindbach, hans kone Johanne Dorothea, deres ældste søn den 20-årige guldsmedesvend Niels Christian, fire døtre 19-6 år og Johannes Daniel på 11 år, foruden to guldsmedesvende Peter Hansen (1763-1797) og Jens Christian Møller (1764-), to læredrenge Christian Olsen (1769-1804) og Jørgen Balthasar Møller (1768-1822 Ålborg) og tjenestepigen Anna på 24 år.

Der boede også en anden familie i huset, den 50-årige madame Høyer, hendes 9-årige søn Widius, tjenestepigen Stine, tidligere smed Jørgensen på 70 år og Thommesen studiosus på 50 år. En tredje beboer var den 30-årige thehandler Andreas Brask.

Familien Lindbach, undtagen den ældste søn guldmedemester Niels Christian, boede i huset i Laksegade/Admiralgade nedbrændt ved bybranden 1795 og var midlertidig nød til at bo på Christianshavn hjørnet af Tovet matr. 375 (nr. 8)/Dronningensgade (nr. 53), nedrevet, hvor fra Lindbach solgte guld- og sølvarbejder ifølge Vejviseren.

Laksegade 32/Admiralgade 25 – opført 1800

1756: matr. 289; 1797 + del af matr. 290B/ 267a; 1806: matr. 191.

Ejere Laksegade 32/Admiralgade 25

1797-1810 Guldsmed Christen Nielsen Lindbach
1810-1813 Henrik Hieronnymus Bech og Peter Friderich Løve
1813 Grosserer S.W. Heilbuth
1813-1816 Købmændene brødrene Frølich
1816-1836 Skibskaptajn Carl Peter Nissen, 1827 enken Susanne Nissen
1856- 1881 Agent ved Kgl. Grønlandske Handel Julius Gotlieb Emil Nissen
1882 – Kjøbenhavns Grundejeforening

Christen Nielsen Lindbach opførte 1797-1800 efter branden eget hus Ved Stranden/Boldhusgade (se dette). Til højre Lindbachs hjørnehus Laksegade nr. 32/Admiralgade 25 /og hjørnehuset Admiralgade 23/Dybensgade, de to huset har tydelige fællestræk.

Fotoet fig. 7 viser Admiralgade set fra krydset Boldhusgade og Laksegade, i baggrunden Nikolaj tårn og Nikolaj Plads.

Laksegade/Admiralgade og hjørnehuset Admiralgade/Dybensgade begge med Lindbach som bygherre står i dag uden større ombygninger. Som mange af de øvrige huse i kvarteret i klassicistisk stil tegnet af murermester Philip Lange.

Da hjørnehuset i Laksegade (nr. 32) Admiralgade (nr. 25) var bygget færdigt blev det synet til brandforsikringen den 2. september 1798 af tømmermester Wahl og murermester Egerod. Det beskrives som et grundmuret treetages hjørnehus 15 m langt i tre fag mod Laksegade, et skråt hjørne og fem fag mod Admiralgade og kælder under hele huset.

Fotoet fig. 8 viser Laksegade 32. I baggrunden Admiralgade.

Udvidet med et stykke af nabogrunden fra det nedbrændte nabohus matr. 290 i Laksegade ved opførelsen af en 9 m lang tilbygning med kælder i to dele. I tilbygningen blev hovedindgang i et fag i klassicistisk stil med dækplade hvilende på konsoller og gennemgang til gården (Fig.9).

På loftet var der i denne udvidede del indrettet et kammer med malede brædder og gipset loft. Huset fik saddeltag med sorte teglsten til gaden og syv halvrunde kviste dækket med blik. Til gården røde teglsten og tre kviste.

Facaden var nederst ”ziiret” med murede kvadere (nu fjernet), ovenover første sal var kordongesims og omkring første sals hjørnevindue muret ramme øverst med segmentfronton på konsoller af bornholmer- og bremersten (fjernet). Under taget sparrehovedegesims.

Opmåling 1930 facade mod Admiralgade (Fig. 9)

Kældrene mod henholdsvis Laksegade og Admiralgade var med forstue og nedgang fra gaden med dækplade på konsoller. Mod Laksegade var et værelse til gaden, en hjørnestue med et vindue til hver gade, bagest skillevæg med vindue til to fags køkken med åben skorsten, hvide vægge og brostensgulv. I rummene var gipsede lofter, bræddegulve, ovne på jernfødder og skodder for vinduerne.

En indgang fra gården med vindue over og køkkentrappe med nedgang til kælderen. Bag trappen var et pigekammer med adgang fra køkkenet og et spisekammer.

Opmåling 1930 gården (Fig. 10).

Første og anden sal mod Laksegade bestod af en stue på tre vinduesfag, paneler, papirtapet, ovn mm. I det skrå hjørne var en hjørnestue og mod Admiralgade en stue med tre vinduer, papir dørstykke og et værelse med et vindue.

Plan af 2. sal Laksegade 30 og 32 + Admiralgade 25 (Fig. 11).

Mod gården i smigfaget et værelse og køkken med to vinduer, åben skorsten og trapperum med køkkentrappe til loftet, bag det et spise- og pigekammer. Vurderingen var 7800 rigsdaler. Opmålinger af husets facade o gård med oprindelige plan af lejligheder på 2. sal Laksegade 30 og 32 (Fig. 12).

Gården var indhegnet af brandmur, der var et teglhængt lokumsskur af bindingsværk og hønsehus, samt vandpumpe (fjernet).

I 1801 næves fem familier, der boede til leje i Lindbachs nye hjørneejendom matr. 289/290. I kælderlejlighederne var værtshusholdere Christian Nielsen Kiellerup (1760-) og enken Anne Christine Hansen (1761-), sidstnævnte havde tre matroser og en soldat som logerende.

I huset boede desuden tobakshandler David Ben Moyel (1753-1831) gift 1796 med Cathrine Elisabeth Hornbech (1766-1845) deres to småbørn og en tjenestepige. ”Stads Bedemand” Søren Johansen Backe (1747-) gift for anden gang med Inger Schmidt (1753-) mandens søster, 7-årige søn, samt to 15 og 13 årige piger ”under Opdragelse” og en tjenestepige.

I huset boede også højesteretsassessor, enkemand Friderich Gottlieb Sporon (1749-1811) med sine to døtre, søn, to steddøtre og to tjenestepiger. (Fig. 12)

Lindbach solgte ejendommen i januar 1810 til kirurg Henrik Hieronimus Blech (1760-1835) og grosserer Peter Friedrich Löwe. I 1812 var Blech eneejer.

I oktober 1813 købte grosserer S.W. Heilbuth ejendommen som spekulation og solgte den samme dag til brødrene Heinrich Lorentz og Johan Jacob Frølich med vin- og kolonialforretning og bankier virksomhed Østergade matr. 67; 1816 solgte de til skibskaptajn Carl Peter Nissen.

Da han døde 1827 sad enken Susanne i huset til sønnen Julius i 1856 overtog Laksegade/Admiralgade, han produceret i 1850 fysiske, kemiske og metrologiske instrumenter Silkegade matr. 17 på hjørnet af Store Købmagergade (nr. 17, nedrevet).

Kilder:

Laksegade 30, matr. 290. 32
Admiralgade 23
Dybensgade 21
Ved Stranden 8
Holmens Kanal 26 (nedrevet) 

Arkivalieronline = www.sa.dk 

(kirkebøger; folketællinger fra 1787; Realregister til skøder fra 1624, skødeprotokoller fra 1728; Tinglysningsprotokoller fra 1706)

Berggreen, V.F.A., Carré-Planer over Kjøbenhavn 1886-88. Det Kongelige Bibliotek = www.kb.dk/

Bøje, Chr. A., Danske guld og sølv smedemærker før 1870, red. Bo Bramsen, 1954.

Dahl, Bjørn Westerbeek, Københavns jævnførselsregistrer = www.koebenhavnshistorie.dk 

Digitale billeder= www.digitalesamlingerkb.dk og www. kbhbilleder.dk  

Gedde, Christian, Kvarter Kort 1757 og Eleverede Kort over Kjøbenhavn 1761 2002, 2010  = www.kbh.arkiv.dk

Historiske huse i Dragør. Nationalmuseet 1979.

Historiske huse i København. Nationalmuseet 1972. 

Kryger, Karin, Hvordan forsvandt  Christen Waages gravmæle = pdf. Årsskrift for Kirkegårdskultur 2009-10.

Lindbach, Christen Nielsen biografi se Laksegade 32/Admiralgade 25.

Københavns vejviser. Krak = www.bibliotek.kk.dk

Nystrøm, Eiler, Fra Nordsjællands Øresundskyst. 1938.

Rigsarkivet, Brandtakstioner, Vurderingsforretninger over ejendomme 1731-1959, Øster Kvarter = www.sa.dk/daisy

Sterm, Severin, Statistisk-Topographisk Beskrivelse over Hoved- og Residentsstaden Kjøbenhavn 1841.

Toldere i Kalundborg i Danske Toldembedsmænd1660-1864 = Toldhistorie. Blogspot.com/2017

Christen Viborg: Dansk biografisk leksikon I9 ,1887-1905 = Projekt runeberg.org/dbl